داروهای عصبی( آرام بخش ، ضد اضطراب)

نام تعداد در جعبه
قرص آلپرازولام0/5 100 قرص